Årsmøte 2024 – Longyearbyen Bluesklubb

Årsmøte i Longyearbyen Bluesklubb

Torsdag 22. februar kl 19.30.  Kulturhuset – Green Room. Se mer informasjon under.

Saker til årsmøtet må meldes styret senest 14. februar kl 12.00 per epost: post@svalbardblues.com
Forslag på styremedlemmer sendes til valgkomiteen ved Tommy Hopstad innen 14. februar per epost: TommyHopstad@hotmail.com


Årsmøtet foregår ved fysisk oppmøte.
I år er det også mulig å være tilhører digitalt via Teams. Digital løsning gir noen begrensninger for deltakelsen på årsmøtet, og du som medlem er ikke garantert deltakelse på årsmøtet via den digitale løsningen.

Digitale deltakere må delta med video påslått under hele møtet, og for digitale deltakere er det kun mulighet å stemme ved håndsopprekning. Hvis det blir et krav om anonym/lukket avstemning, er deltakere via Teams utelukket fra å være med på avstemningen da det ikke foreligger fullgod løsning som kan ivareta anonymiteten.

Digitale deltakere har begrensning for spørsmål og kommentarer.

Den digitale løsningen er kun et supplement/tilbud for medlemmer som er hindret å møte fysisk. Årsmøtet avholdes ikke digitalt. Årsmøte tar ikke hensyn til hvis løsningen ikke fungerer optimalt for medlemmene eller årsmøtet. Om det hos årsmøtet eller hos tilhørere oppstår tekniske problemer, tas det ikke hensyn til dette men årsmøtet går videre uten opphold.

For digitale tilhørere fås det påkoblingslink ved å sende en sms til Harriet Wiggen, tlf 915 17 958.
Oppkobling må være gjort i god tid før møtet, og møtedokumenter kan da fås tilsendt etter avtale med Harriet.

————————

Saksliste Årsmøte 2024
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokoll.
3. Godkjenning av årsberetning 
4. Godkjenning av regnskap
5. Fastsettelse av kontingent
     -forslag fra styret: Kontingent holdes lik som i år.
6. Innkomne saker 
    -ingen innkomne saker
7. Valg
    -Valgkomiteens innstilling er publisert under

————————

Valgkomiteens innstilling

Styre Longyearbyen Bluesklubb, totalt 8 medlemmer.

Leder
Espen Helgesen [gjenvalg]

Styremedlemmer
Håvar Fjerdingøy – [gjenvalg]
Kjell Hauso [gjenvalg]
Tone Løvberg [ny]
Ida-Marie Eilertsen [ny]

Styremedlemmer ikke på valg:
Rune Moen – valgt til 2025
Vigdis Jensen – valgt til 2025
Harriet Wiggen – valgt til 2025

Valgkomite, totalt to medlemmer.
Medlem
Geir Kjøren – [gjenvalg]

Leder, ikke på valg
Tommy Hopstad – valgt til 2025


NB! Vi må ha registrert din innbetaling av medlemskontingenten før årsmøtet for at du skal være stemmeberettiget. Medlemskap