Svalbardvettreglene

 
Den lokale reiselivsnæringen og Sysselmannen har utarbeidet et sett med «Svalbardvettregler». Disse beskriver hvordan myndighetene og reiselivsnæringen ønsker at besøkende på Svalbard skal ferdes:

Vernebestemmelser

Naturen på Svalbard er svært sårbar, og selv små inngrep kan gi varige skader. Det er derfor vedtatt en egne miljøvernlov for Svalbard. Svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter har blant annet som formål å sikre bevaring av Svalbards sårbare naturmiljø og de mange verdifulle kulturminnene.

Turisme og ferdsel

Ferdsel på Svalbard er underlagt forskrifter som skal beskytte naturmiljøene, kulturminnene og ivareta de reisendes sikkerhet. For reisearrangører, turoperatører og turistfartøyer gjelder spesielle regler som bl.a. innebærer at arrangøren er ansvarlig for de reisendes sikkerhet og for at de reisende er informert om og overholder lover og bestemmelser. Videre må reisearrangører melde fra til Sysselmannen om sine turopplegg foran hver sesong, og ha forsikringer som dekker redningsaksjoner og lignende assistanse.

Skal du ut på tur på egenhånd, og planlegger å dra utenfor forvaltningsområde 10 (de sentrale deler av Spitsbergen) må du melde fra til Sysselmannen. Meldeplikten gjelder ferdsel både til lands og til sjøs, og gis på egne skjema. Kontakt Sysselmannen på Svalbard i god tid. Det vil også bli stilt krav om søk- og redningsforsikring eller – garanti i forbindelse med turen.

Miljøvernlovgivningen setter noen begrensninger for ferdsel på Svalbard. Det er bl.a. ikke tillatt å bruke motorkjøretøy på barmark, og scooterkjøring er kun tillatt i bestemte områder. I fuglereservatene og i noen andre vernede områder er ferdsel regulert eller forbudt. For leirslagning gjelder spesielle regler. Sett deg inn i miljøvernlovgivningen på Svalbard, spesielt før du legger ut på tur på egenhånd.

Svalbard er en perle i Arktis. Natur og kulturminner er premissgiverne, og slik vil vi at det skal forbli. Med dette i tankene oppfordres du som besøker Svalbard til å «TA VARE PÅ SVALBARD».

Svalbardvettreglene

1. Kast ikke søppel i naturen. Etterlat ingen varige spor.
2. Forstyrr ikke dyr og fugler. Husk at det er du som er gjesten.
3. Plukk ikke blomster. Ta vare på mangfoldet.
4. Ikke ødelegg eller fjern kulturminner. Alle spor etter mennesker fra før 1946 er fredede kulturminner.
5. Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.
6. Forlat ikke bosetningene uten eget våpen og erfaring med hvordan du bruker dette.
7. Vis hensyn til andre.
8. Ta kontakt med Sysselmannen dersom du skal på langtur på egenhånd. Det er meldeplikt for ferdsel over store deler av Svalbard.
9. Sett deg inn i lover og regler for ferdsel og aktiviteter på Svalbard.
10. I din og miljøets interesse anbefaler vi organiserte turer.
[blockquote align=»right»]Den usynlige turist kan ingen være
– men vi ser gjerne at du prøver.[/blockquote]